PSO แนะนำคอร์สเรียนที่ดีที่สุดจาก True Digital Academy

กรอกโค้ดลดเพิ่ม

Discount 10%

CODE : PSOSP10

Data Analytics: Foundation

● คอร์สออนไลน์ | Online Learning
● 4 ชั่วโมง
● 3 บทเรียน

● มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ในการทำงาน
● เห็นความสำคัญของการมี data mindset
● ฝึกการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นผ่านกรณีตัวอย่าง

กรอกโค้ดลดเพิ่ม 10%
CODE : PSOSP10

ราคา 1,990 บาท

Data Analytics: Foundation

      หลักสูตร E-Learning ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร เห็นความสำคัญของการมี data mindset ฝึกการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เช่น การเขียนสูตรพื้นฐาน การใช้ pivot table และการนำเสนอข้อมูลผ่านกรณีตัวอย่าง

Product Management Kickstarter

● คอร์สออนไลน์ | Online Learning
● 4 ชั่วโมง
● 9 บทเรียน

● มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในฐานะ Product Manager
● อธิบายบทบาทและหน้าที่ของ Product Manager และความแตกต่างระหวาง Product Manager และ Project Manager ได้
● เรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การทำวิจัยกับผู้ใช้ การ การทดสอบความต้องการตลาด การเปรียบเทียบคู่แข่ง การวัดผล และการทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

กรอกโค้ดลดเพิ่ม 10%
CODE : PSOSP10

ราคา 1,990 บาท

Product Management Kickstarter

     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผลิตภัณฑ์ (Product Management) บทบาทและหน้าที่ของ Product Manager เรียนรู้วิธีการสร้าง การพัฒนาและการวัดผลความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ การทำวิจัยกับผู้ใช้ การคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบและกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

Digital Marketing Kickstarter

● คอร์สออนไลน์ | Online Learning
● 5 ชั่วโมง
● 9 บทเรียน

● มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน ขั้นตอนและเครื่องมือที่สำคัญ
● เห็นความสำคัญของการนำ digital marketing ไปใช้ในการเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของตน
● เรียนรู้กระบวนการวางแผน การทำงานในฐานะนักการตลาดดิจิทัลผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

กรอกโค้ดลดเพิ่ม 10%
CODE : PSOSP10

ราคา 1,990 บาท

Digital Marketing Kickstarter

     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Marketing (การทำตลาดบนโลกดิจิทัล) ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานสำหรับนักการตลาดในปัจจุบัน การวางแผนและออกแบบโครงการผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น social media, facebook, google, youtube เป็นต้น

User Experience Design Kickstarter

● คอร์สออนไลน์ | Online Learning
● 6 ชั่วโมง
● 7 บทเรียน

● มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design)
● อธิบายบทบาทและหน้าที่ของ UX
● เรียนรู้กระบวนการทำงานในฐานะ UX ตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การหาความต้องการของผู้ใช้ การทำวิจัยกับผู้ใช้ การสร้างตัวต้นแบบ (Prototype) การทดสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์

กรอกโค้ดลดเพิ่ม 10%
CODE : PSOSP10

ราคา 1,990 บาท

User Experience Design Kickstarter

      หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design) บทบาทและหน้าที่ของ UX เรียนรู้วิธีการหาความต้องการของผู้ใช้ การทำวิจัยกับผู้ใช้ การสร้างตัวต้นแบบ (Prototype) การทดสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์

Introduction To Customer Experience

● คอร์สออนไลน์ | Online Learning
● 1 ชั่วโมง
● 4 บทเรียน

● เข้าใจแนวคิดและวิธีในการทำความเข้าใจลูกค้า
● เข้าใจแนวคิดและวิธีของการออกแบบประสบการณ์ลูกค้า เพื่อนำไปสู่การตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด
● ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรจากทาง True Digital Academy

กรอกโค้ดลดเพิ่ม 10%
CODE : PSOSP10

ราคา 990 บาท

Introduction To Customer Experience

    เป็นหลักสูตร E-Learning จาก True Digital Academy ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ การออกแบบประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) เพราะลูกค้าคือหนึ่งในคนสำคัญ ประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อสินค้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญตามไปด้วย เพื่อที่จะพัฒนาทำให้สินค้าที่ทำออกมาและส่งออกไป ได้ตอบโจทย์กับลูกค้าในทุกมิติมากที่สุด การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในปัจจุบันนี้