Privacy Policy | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก

ทางเรามีนโยบายในการ เคารพสิทธิส่วนบุคคล ของสมาชิกเราจะไม่ทําการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล เว้นแต่ว่าเรามีความเชื่อที่ดีว่าการกระทําดังกล่าวจําเป็น 

  • เพื่อที่จะทําตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
  • เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ Passive Selling Online
  • เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของทางเรา
 

หรือกระทําเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น

การไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร การสละข้อเรียกร้อง (Disclaimer policy)

ข้อมูลที่เราได้รับจากท่าน เราจะนํามาพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้บริการเว็บไซต์ ของเรามีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น เราจึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดปรากฏผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือสมประโยชน์ใดโดยเฉพาะ

เราขอเรียนว่า เราไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ Passive Selling Online ขอเรียนว่าเว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ เท่านั้น โดยเราไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้นการนาเสนอข้อมูล ดังกล่าวหาก ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างเรา เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก