7 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน

สำหรับผู้ที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน เพื่อจะทำธุรกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางธุรกิจออนไลน์หรือออฟไลน์ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบขั้นตอนโดยทั่วไป ซึ่งตั้งหลักออนไลน์นำมาแบ่งปันดังนี้ครับ
thai China

7 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน

     สำหรับผู้ที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน เพื่อจะทำธุรกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางธุรกิจออนไลน์หรือออฟไลน์ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบขั้นตอนโดยทั่วไป ซึ่งตั้งหลักออนไลน์นำมาแบ่งปันดังนี้ครับ

1. ต้องไปดำเนินการติดต่อเพื่อจะขอจดทะเบียนโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน ซึ่งก็คือ สำนักงานทะเบียนการค้า (Trademark Office)
โดยเราสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ https://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/LawsRegulations/

2. มีกรณีที่พบว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ้ำซ้อน ทางสำนักงานเครื่องหมายการค้าจะไม่รับจดทะเบียนในกรณีที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนแล้ว

ซึ่งถ้าพบปัญหาในกรณีนี้ เราสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จากเว็ปไซต์ของสำนักงานทะเบียนการค้าเช่นกันที่ช่องทาง https://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/sbcx_1/

thai China
3. ต้องเตรียมพร้อมเรื่องเอกสารที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้แก่

  • ชื่อ ที่อยู่ของบริษัท (ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
  • แบบฟอร์มการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลายเซ็นของกรรมการบริษัท
  • กรณีมีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือตั้งตัวแทน หรือหนังสือมอบอำนาจ
  • สำเนาเครื่องหมายการค้าที่ต้องการจะจดทะเบียน รูปเครื่องหมายการค้า
  • คำอธิบายเครื่องหมายการค้าบริษัท

WIPO
4. ในปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้ประกาศให้มีการแบ่งประเภทเครื่องหมายการค้าเป็น 45 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งประเภทตามมาตรฐานสากลของ WIPO เป็นสินค้า 34 กลุ่ม และบริการ 11 กลุ่ม ต้องตรวจสอบว่าแบรนด์สินค้าของเราอยู่ในกลุ่มไหน5. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ตามขั้นตอนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 12-18 เดือน หรืออาจมากกว่านั้น จากนั้นจึงจะมีการออกใบรับรองขั้นต้นและตีพิมพ์เครื่องหมายการค้าใน China Trademark Gazette

6.สำหรับในกรณีที่ไม่มีบริษัทอื่นใดคัดค้าน ก็เท่ากับว่าจดทะเบียนได้เรียบร้อย โดยเครื่องหมายการค้ายื่นจดทะเบียนจะได้รับการอนุมัติ และจะมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรแต่การคัดค้านจากบริษัทอื่นทำได้ภายในระยะเวลา 1 ปีของการตรวจสอบ7. ปกติแล้ว เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในจีนนั้นมีอายุความคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน และสามารถขอยื่นต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี อย่างไรก็ตาม ทางการจีนมีอำนาจสามารถขอเพิกถอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ทันทีหากพบว่าไม่ได้มีการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียน อีกกรณีคือ มีการใช้เครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจีน เรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนมาก จำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนขอจดทะเบียนครับ เพราะเป็นเรื่องข้อกฎหมายในจีนและวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย

สามารถติดตามเรา PSO ( Passive Selling Online ) ได้หลายช่องทางดังนี้
Facebook Page: passivesellingonline
LINE: @psocourse (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ)

แบ่งปันเพื่อนของคุณ :

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn